Otázka:

Koľko hlások a koľko písmen je v slovách chlapec a diera?

Heslá:

písmená a hlásky, dvojhlásky, zložky, ch, dz, dž, iá, ie, iu

Odpoveď:

Písmená ch, dz, dž sa nazývajú zložky. Skladajú sa z dvoch písmen, ale súčasne tvoria jeden znak – jedno samostatné písmeno slovenskej abecedy, ktorým sa zapisuje jedna hláska (spoluhláska). V slove chlapec je 6 hlások zapísaných 6 písmenami ch, l, a, p, e, c.

Takzvané i-ové dvojhlásky ia, ie, iu  sú spojenia dvoch samohláskových prvkov v jednej slabike, ktoré fungujú ako jedna dlhá samohláska. Ide však o zložené samohlásky (diftongy), na rozdiel od jednoduchých samohlások (monoftongov). Dvojhlásky sa väčšinou definujú ako spojenie dvoch samohláskových prvkov v jednej slabike, ktoré funguje ako jedna dlhá samohláska. Dvojhláska sa teda chápe ako jedna špecifická hláska, ktorá sa v slovenčine zapisuje dvoma písmenami slovenskej abecedy (na rozdiel od písmena ch, ktoré je samostatným písmenom slovenskej abecedy, písmená ia, ie, iu naša abeceda nemá).

 

V školskej praxi sa dvojhlásky uvádzajú buď samostatne (popri samohláskach a spoluhláskach) alebo medzi dlhými samohláskami. V slove diera sú 4 hlásky zapísané 5 písmenami d, i, e, r, a.


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu písmená a hlásky