Otázka:

Ako je to v slovenčine s prechyľovaním jednotlivých častí zloženého priezviska, alebo keď má žena dve priezviská? A keď má manžel cudzinec sám zložené priezvisko, možno ho manželke zapísať do matriky bez prechyľovania?

Heslá:

prechyľovanie zložených priezvisk

Odpoveď:

V slovenčine sa bežne prechyľujú aj zložené priezviská, pričom sa prechyľujú obe ich časti, napr. Mária Rázusová-Martáková. Neprechyľujú sa len niektoré priezviská (väčšinou cudzie) zakončené na hláskovú skupinu, ktorá je pre slovenčinu nezvyčajná, napríklad Marie Curie-Sklodowska – s Marie Curie-Sklodowskou.

Zo slovenských priezvisk sa neprechyľujú priezviská zakončené na -ovie, napr. Alžbeta Jakubovie-Petrovičová.

Nemusia, ale môžu sa prechyľovať priezviská zakončené na -iech, -ech, -ých, napr. Zlatica Balažoviech-Klincová aj Zlatica Balažoviechová-Klincová, Zuzana Jurových-Drobná aj Zuzana Jurovýchová-Drobná, a priezviská zakončené na -eje, -oje, -e, t. j. Miškeje Miškejeová, ŠovdojeŠovdojeová, KrnáčeKrnáčeová. Ide o priezviská, ktoré boli pôvodne rodinnými privlastňovacími menami.

Rovnako sa postupuje v prípade, keď žena má dve priezviská, napr. Anna Múčková Jánošová, ale Daniela Gurková Miškeje.

Zložené ženské priezvisko utvorené prechyľovaním mužských priezvisk Ondo Eštok má mať podobu Ondová-Eštoková, resp. Ondová Eštoková.

 

Zápis iných ženských priezvisk, než sme uviedli v predchádzajúcej časti, do matriky v neprechýlenej podobe je legislatívna záležitosť stanovená v zákone o matrikách. Výklad zákona nie je v kompetencii pracovníkov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.  Dalo by sa však predpokladať, že keď zákon umožňuje v určitých prípadoch zapísať manželke do matriky priezvisko v neprechýlenej podobe, bude sa to vzťahovať aj na zložené priezviská, ktorých jednotlivé časti (mužské priezviská) sa v mene ženy ponechajú obe v neprechýlenej podobe, napr. Mária Hornik-Unger. 


Otázka z 01. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prechyľovanie zložených priezvisk