Otázka:

Vysvetľovala som žiakom znelostnú asimiláciu v predponových slovách s predponu bez-. Spýtali sa, či je predponové aj slovo bezpečnosť, keďže slovo pečnosť nemá v slovenčine význam.

Heslá:

znelostná asimilácia, bezpečnosť

Odpoveď:

Podstatné meno bezpečnosť má pôvod v češtine. V Stručnom etymologickom slovníku (Ľubor Králik, 2015) sa uvádza, že slovo bezpečný sa prevzalo do slovenčiny v 15. storočí z češtiny, kde sa slovo bezpečný utvorilo na základe spojenia bez péče (české slovo péče má význam „starostlivosť, opatera“). Pre väčšinu používateľov slovenského jazyka je dnes slovotvorná funkcia predpony bez- v tomto slove zastretá, ide o potenciálne vyčleniteľnú derivačnú morfému, v ktorej sa však rovnako ako v ostatných slovách s predponou bez- uskutočňuje znelostná asimilácia na hranici predpony a koreňa, keď sa stretne znelá párová šumová spoluhláska s neznelou. Slovo bezpečnosť sa píše s písmenom z, ale vyslovuje sa so s [bespečnosť].  


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu znelostná asimilácia