Otázka:

V maximafílii sa karta maxima (carte maximum) nazýva aj analógová pohľadnica. V súčasnosti sa však častejšie používa spojenie analogická pohľadnica. Ktorý názov je vhodnejší?

Heslá:

analógový, analogický, analógová/analogická pohľadnica, karta maxima, carte maximum

Odpoveď:

Podľa slovníka súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006) existuje v slovenčine homonymum analóg 1 s významom „prístroj, ktorý namiesto čísel pracuje s fyzikálnymi veličinami, analógová technika (napr. analógový počítač, fotoaparát, telefón)“, a homonymum analóg 2 s významom. „niečo, čo zodpovedá inému javu, pojmu alebo ho napodobňuje“, napr. syntetické analógy pižma; použitie analógov hormónu; analógy z rastlín. Súvisiace prídavné meno analógový sa však v súčasnej jazykovej praxi používa vo význame „súvisiaci s analógom 1; meniaci sa spojito v čase alebo v závislosti od inej fyzikálnej veličiny; opozitum slov digitálny, číslicový“, napr. analógový prístroj; analógové meranie; analógové hodiny; analógový údaj; analógový počítač. Tento význam sa uvádza ako jediný pri prídavnom mene analógový v Slovníku súčasného slovenského jazyka aj v Slovníku cudzích slov (2005). Oba slovníky nájdete na našej internetovej stránke slovniky.juls.savba.sk.

 

Prídavné meno analogický je utvorené od prídavného mena analógia, ktorým sa pomenúva (čiastočná) podobnosť vlastností alebo znakov jednotlivých predmetov, osôb, javov alebo pojmov. Odvodené prídavné meno analogický má význam „majúci približne tie isté, podobné vlastnosti, znaky, črty z určitého hľadiska“, jeho synonymá sú prídavné mená podobný, obdobný. Starší názov zberateľského filatelistického objektu (nazývaného aj karta maximum, carte maximum a pod.) v podobe analógová pohľadnica bol utvorený správne, ale vzhľadom na vývin významu prídavného mena analógový, ktorý sa dnes spája s podstatným menom analógový 1, odporúčame Vám používať v maximafílii termín analogická pohľadnica, ktorý je takisto utvorený správne a ktorý sa už v slovenčine zaužíval. V takejto podobe sa uvádza napríklad aj v 2. zväzku encyklopedického diela Encyclopaedia Beliana (písm. bell – czy, 2001) pri hesle carte maximum.


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu analógový