Otázka:

Správne je abnormita jelenieho parožia alebo abnormalita?

Heslá:

abnormita, abnormalita

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska sa nenormálnosť môže nazvať abnormalita (odklon od normálu) aj abnormita (odklon od normy). Obe slová nájdete v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ktorý je sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, obe sú spisovné a vo väčšine spojení fungujú ako synonymá. Skutočnosť, že jelenie parožie nemá normálny tvar, možno vyjadriť spojením abnormalita jelenieho parožia aj abnormita jelenieho parožia.


Otázka z 31. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu abnormita