Otázka:

Je vo vete Nezabudnite aj na dostatok spánku spojka aj použitá správne?

Heslá:

aj – ani, aj, ani

Odpoveď:

 

Spojka aj spája členy viacnásobného výrazu alebo pripája kladnú vetu, napr. Na seminár prišli všetci prednášajúci aj študenti. – Nakúpili zeleninu, ovocie aj nejaké nápoje. – Zaviezol hostí do hotela, aj sa postaral o ich ubytovanie. Vo vetách so záporným významom sa však namiesto spojky aj používa spojka ani, ktorá vyjadruje zlučovací alebo rozlučovací vzťah, napr. Nepomohli vyhrážky ani plač. – Nebude zo psa slanina ani z vlka baranina. Aj v citovanej vete, ktorá má rozlučovací význam, má byť namiesto spojky aj spojka ani: Nezabudnite ani na dostatok spánku. Podobne je to s vetou Nemožno vylúčiť aj vplyv iných faktorov, ktorá má správne znieť Nemožno vylúčiť ani vplyv iných faktorov.

 

Význam vety má vplyv aj na používanie zdôrazňovacích spojkových výrazov tak – ako aj (i), ako – tak aj (i), nielen – ale aj, porov. Tak ženy, ako aj (ako i) muži sa radi nechávajú rozmaznávať. – Tak ženy, ako ani muži neradi čakajú. – Spoločnosť platila nielen odvody, ale aj dane. – Spoločnosť neplatila nielen odvody, ale ani dane.

 


Otázka z 25. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu aj – ani