Otázka:

Je správne slovné spojenie drevenný nábytok?

Heslá:

drevený, súkenný, ranný, plátenný, kamenný, denný, salónny

Odpoveď:

 

Od podstatného mena drevo je odvodené prídavné meno drevený. Zdvojená spoluhláska n je v prídavných menách odvodených príponou -ný od podstatných mien, ktoré majú v slovnom základe spoluhlásku n, napr. salón – salónny, ráno – ranný, súkno – súkenný, plátno – plátenný, alebo spoluhlásku ň, ktorá pri odvodzovaní alternuje so spoluhláskou n, napr. deň – denný, kameň – kamenný.

Slovné spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má mať podobu drevený nábytok.

 


Otázka z 25. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu drevený