Otázka:

Je správne oblok alebo okno? Môžem používať výraz oblôk?

Heslá:

okno, oblok, oblôčik

Odpoveď:

Obidve slová okno aj oblok sú v slovenčine spisovné a navzájom synonymné. Uvádzajú sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Podoba oblôk nie je správna, dvojhláska ô sa uplatňuje iba v zdrobnenej podobe oblôčik. 
Otázka z 16. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 17. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu okno