Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: prevádzkovateľ zabezpečí znemožnenie prístupu nepovolaných osôb alebo prístupu nepovolaným osobám?

Heslá:

zamedziť prístup niekoho, niekomu

Odpoveď:

Obe uvedené formulácie sú gramaticky správne. V spojení prevádzkovateľ zabezpečí znemožnenie prístupu nepovolaných osôb... ide o genitívny prívlastok (Akého prístupu? – prístupu nepovolaných osôb). V spojení prevádzkovateľ zabezpečí znemožnenie prístupu nepovolaným osobám... je spojenie nepovolaným osobám predmetom (Zabezpečí znemožnenie prístupu komu? – Nepovolaným osobám). Zo štylistického hľadiska odporúčame uprednostniť druhú formuláciu, ktorá je prehľadnejšia a lepšie zrozumiteľná.

 

                                    


Otázka z 13. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zamedziť prístup niekoho