Otázka:

Slová lajkovať a postovať sa neuvádzajú v slovníkoch slovenského jazyka ani v Pravidlách slovenského pravopisu, ale mladí ľudia ich bežne používajú. Môžu sa použiť aj v reklame?

Heslá:

postovať, lajkovať

Odpoveď:

Reklamné spoty majú väčšinou ambície malého umeleckého diela. Jazyk reklamy sa podobne  ako jazyk filmového či literárneho diela prispôsobuje téme a štýlu aj cieľovej skupine, na ktorú sa reklama zameriava. V texte reklamy možno funkčne využiť aj hovorové výrazy, profesionalizmy, novotvary, dokonca aj slangové výrazy. Ak sa obraciate predovšetkým na používateľov smartfónov a internetu, je prirodzené, že použijete aj výrazy ako lajkovaťpostovať, ktoré zatiaľ nie sú lexikograficky spracované v slovenských výkladových slovníkoch ani v slovníkoch cudzích slov, ale v jazykovej praxi sa bežne používajú. Sloveso lajkovať je dnes už súčasťou spisovnej slovenčiny (podrobne sme sa slovu lajkovať venovali v našej internetovej poradni na stránke http://jazykovaporadna.sme.sk). Vzhľadom na to, že pre anglické sloveso post máme v súvislosti s umiestňovaním textov a obrázkov na internete niekoľko spisovných a štylisticky neutrálnych domácich ekvivalentov (napr. umiestniť, umiestňovať, zverejniť, zverejňovať, publikovať, sprístupniť, sprístupňovať, dať/dávať na internet, hovorovo aj zavesiť/vešať na internet), sloveso postovať sa v rámci slovnej zásoby slovenského jazyka zaraďuje k slangovým výrazom, resp. k profesionalizmom, teda k výrazom používaným skupinou s určitým profesijným alebo záujmovým zameraním.

 

                        


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu postovať