Otázka:

Píše sa catering alebo katering?

Heslá:

catering, ketering

Odpoveď:

Odpovede na podobné otázky nájdete v lexikografických príručkách sprístupnených v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. Slovo catering sa uvádza v  originálnej anglickej grafickej podobe v novom Slovníku súčasného spisovného jazyka (písm. a – g, 2006). V Slovníku cudzích slov (2005) však už nájdete aj zdomácnenú adaptovanú podobu ketering (nie katering, keďže anglické slovo catering sa vyslovuje s e [ketering]). V súčasnosti sa v slovenčine používajú obe podoby, catering ketering.

                       

 

            


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu catering