Otázka:

Pri odovzdávaní diplomovky som musela podpísať „čestné prehlásenie“. Nemá to byť náhodou vyhlásenie?

Heslá:

čestné vyhlásenie, čestné prehlásenie

Odpoveď:

 Význam „(úradne) oznámiť, deklarovať“ sa v slovenčine vyjadruje slovesom vyhlásiť. Vyjadrenie o určitej skutočnosti sa nazýva vyhlásenie, napr. čestné vyhlásenie.

Sloveso prehlásiť má v slovenčine význam „úradne odhlásiť z miesta pobytu a prihlásiť inde“. Keďže slovo prehlásenie sa často nesprávne používa namiesto slova vyhlásenie, upozorňuje sa na to aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.juls.savba.sk. Slovo prehlásenie sa v ňom uvádza ako nespisovné (fialovou farbou) a pri ňom je ako správne slovo vyhlásenie. Slovné spojenie čestné vyhlásenie sa uvádza aj pri samostatnom hesle vyhlásenie v Krátkom slovníku slovenského jazyka. 


Otázka z 09. 01. 2017 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu čestné vyhlásenie