Otázka:

Na internete som našla tieto spojenia: s jemnou notou fermentačnej arómy, nôta tabaku, nóta plaveného dreva, ale im nerozumiem. Môžete mi to vysvetliť?

Heslá:

nota, nôta, tón

Odpoveď:

V lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk sa môžete presvedčiť, že slovo nóta má v slovenčine význam „diplomatické oznámenie“, slovom nôta sa pomenúva „melódia, nápev“ a slovo nota má význam „grafická značka tónu“. Spojenia ako ...s jemnou notou fermentačnej arómy, nôta tabaku, či nóta plaveného dreva sú nezmyselné a považujeme ich za výsledok chybného prekladu. V angličtine sa totiž slovom note pomenúva oznámenie, správa, nota, tón, hlasové zafarbenie, ale aj nádych či náznak nejakej vlastnosti. V slovenčine treba v súvislosti s jemnými odtienkami vôní alebo farby používať výrazy ako tón, nádych, odtienok, náznak, závan, iskra, ladenie, zafarbenie. Jednotlivé spojenia mali mať takúto podobu: s jemným tónom fermentačnej arómy, náznak, závan alebo odtieň (podľa toho, či ide o vôňu alebo o farbu) tabaku odtieň plaveného dreva.


Otázka z 28. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nota