Otázka:

V akom poradí sa uvádza právnická a fyzická osoba v poštovej adrese na liste?

Heslá:

adresa, poradie adresátov

Odpoveď:

Podľa Slovenskej technickej normy Pravidlá písania a úpravy písomností (STN 01 6910) poradie uvádzania právnickej a fyzickej osoby v adrese indikuje, komu je list určený. Za adresáta sa považuje právnická osoba, ak je na prvom mieste uvedené označenie právnickej osoby a na ďalšom mieste meno fyzickej osoby, napr.:

            Slovnaft, a. s.

Ing. Jolana Petrášová

            Ak je na prvom mieste uvedené meno a priezvisko fyzickej osoby, považuje sa za adresáta táto osoba.

            Vážená pani

            Ing. Jolana Petrášová

            Slovnaft, a. s.


Otázka z 25. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 25. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu adresa