Otázka:

Je správne development, developerstvo alebo developérstvo?

Heslá:

development, developer, developerstvo

Odpoveď:

Súčasné slovníky cudzích slov zachytávajú slovo developer a od neho odvodené prídavné meno developerský (porov. Slovník cudzích slov, 2005, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk) i slovo developér a prídavné meno developérsky (Veľký slovník cudzích slov, 2008). Slovo development slovníky cudzích slov ani Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) nezachytávajú, v praxi je však rozšírené, a to najmä v oblasti stavebníctva, realít či priemyslu. Popri cudzom, prevzatom slove development sa v rovnakom význame používajú aj slová developerstvo developérstvo, utvorené od slov developer/developér príponou -stvo (slovo  developérstvo ako ekonomický termín zachytáva aj citovaný Veľký slovník cudzích slov s výkladom „zamestnanie, činnosť developéra“). Variantné dvojice developer/developér, developerský/developérsky, developerstvo/developérstvo možno všetky považovať za správne.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu development