Otázka:

Ako správne nazvať betón premenený karbonizáciou: zkarbonizovaný betón alebo skarbonizovaný betón?

Heslá:

betón, skarbonizovaný, zkarbonizovaný

Odpoveď:

Od nedokonavých slovies začínajúcich sa na neznelú spoluhlásku tvoríme dokonavé slovesá predponou s-, napr. falšovať – sfalšovať, chváliť – schváliť, krátiť – skrátiť, počítať – spočítať, konzumovať – skonzumovať. Príčastia, resp. prídavné mená odvodené od takýchto slovies majú teda predponu s-: sfalšovaný, schválený, skrátený, spočítaný, skonzumovaný. To znamená, že správny je tvar skarbonizovaný – skarbonizovaný betón. Predponou z- tvoríme dokonavé slovesá od nedokonavých alebo obojvidových slovies, ktoré sa začínajú na znelú spoluhlásku, porov. digitalizovať – zdigitalizovať – zdigitalizovaný, maturovať – zmaturovať – zmaturovaný, alebo samohlásku: úradovať – zúradovať – zúradovaný, operovať – zoperovať – zoperovaný, aktualizovať – zaktualizovať – zaktualizovaný.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu betón