Otázka:

S akým písmenom sa píše názov základná škola, napr. vo vete Navštevujem z/základnú školu v Nitre? Ako správne napísať vetu Študovali na g/Gymnáziu v Modre?

Heslá:

základná škola, Gymnázium v Modre

Odpoveď:

Za vlastné mená sa považujú iba oficiálne názvy inštitúcií s presným určením sídla, príslušnosti k istej inštitúcii alebo miesta pôsobnosti, alebo názvy inštitúcií s tzv. dedikačným prívlastkom, napr. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Krajský úrad v Trnave, Mestský úrad v Žiline, Základná škola Jonáša Záborského, Gymnázium v Modre, Materská škola, Astrová ulica, Bratislava. V Nitre ako okresnom meste je niekoľko desiatok základných škôl. S veľkým začiatočným písmenom sa píšu tie, ktoré majú charakter vlastného mena, napr. Základná škola, Topoľová 8, Nitra (názov s presným určením sídla), Základná škola kniežaťa Pribinu (názov s dedikačným prívlastkom). Keďže v Modre je iba jedno gymnázium, názov Gymnázium v Modre sa považuje za vlastné meno. Uvedená veta má podobu Študovali na Gymnáziu v Modre.


Otázka z 24. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 24. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu základná škola