Otázka:

Čo označujú pomenovania ujo a strýko v rámci príbuzenských vzťahov?

Heslá:

strýc, strýko, ujo, ujec

Odpoveď:

 

V nárečiach, resp. ľudovej reči sa rozlišuje medzi pomenovaním otcovho brata (strýc, strýko) a matkinho brata (ujec, ujo). V súčasnom spisovnom jazyku fungujú všetky tieto názvy synonymne (porov. výklad slov strýko, ujec v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ako aj výklad slov strýc, ujec v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004; oba slovníky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk).

 


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu strýc