Otázka:

Píše sa vo vete „Správkyňa na neho pozrela prísnym ostrým pohľadom“ čiarka za prídavným menom prísnym?

Heslá:

postupne rozvíjajúci prívlastok, viacnásobný prívlastok

Odpoveď:

Pri vetách vybraných z beletrie, ktoré sa uvádzajú bez širšieho kontextu, niekedy nemožno jednoznačne určiť, či je medzi jednotlivými prívlastkami determinatívny (určovací) vzťah, t. j. či ide o postupne rozvíjajúci prívlastok, alebo či ide o koordinatívny sklad viacnásobného prívlastku. Radenie prívlastkov a ich chápanie je totiž do určitej miery aj vecou funkčného umeleckého zámeru autora.

 

            Ak vo vete Správkyňa na neho pozrela prísnym, ostrým pohľadom chápeme prídavné meno ostrým ako synonymum prídavného mena prísnym s významom „vyznačujúcim sa prísnosťou, strohosťou; príkrym“, ide o viacnásobný prívlastok, ktorého členy sa pripájajú čiarkou.


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu postupne rozvíjajúci prívlastok