Otázka:

Ako sa skloňuje slovo pavúk, keď sa ním pomenúva grafické znázornenie zápasov – postupový pavúk?

Heslá:

postupový pavúk, schéma

Odpoveď:

Podstatné meno pavúk vo význame „schematické znázornenie rozvrstvenia niečoho, schéma“ sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) hodnotí ako subštandardný výraz, teda nespisovné slovo (porov. heslo pavúk na stránke slovniky.juls.savba.sk). Podľa slovníkového spracovania je vhodnejšie používať spisovný ekvivalent postupová schéma. V jazykovej praxi, najmä v športe, sa však v súčasnosti výraz postupový pavúk už bežne používa a nemožno vylúčiť, že do príslušného zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka sa spracuje už ako spisovný výraz z oblasti športovej publicistiky.

Skloňovanie podstatného mena pavúk v spojení postupový pavúk je v súčasnej jazykovej praxi rozkolísané. Slovo pavúk sa skloňuje buď ako zvieracie podstatné meno, t. j. v jednotnom čísle ako životné podstatné meno podľa vzoru chlap (G bez postupového pavúka, D postupovému pavúkovi, A nájdete postupového pavúka, L v postupovom pavúkovi, I s postupovým pavúkom) a v množnom čísle ako neživotné podstatné meno podľa vzoru dub (N postupové pavúky atď.), alebo sa skloňuje v jednotnom aj v množnom čísle ako neživotné podstatné meno podľa vzoru dub, t. j G postupového pavúka, D k postupovému pavúku, A nájdete postupový pavúk, L o postupovom pavúku, I s postupovým pavúkom. Takéto neživotné skloňovanie v jednotnom aj v množnom čísle sa používa častejšie.

 

                                                


Otázka z 23. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 23. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu postupový pavúk