Otázka:

Ak názov rozprávky pozostáva z dvoch častí, s akým písmenom sa píše druhá časť? Napr. O lenivom radcovi alebo rozprávka o vysokých daniach.

Heslá:

zdvojené názvy, rozprávka o

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013) sa píše, že vo zdvojených vlastných menách literárnych diel (pozostávajúcich z dvoch častí) sa píše s veľkým písmenom každá časť (porov. VI. kap. Písanie veľkých písmen, 1. podkap. Veľké písmená na začiatku vlastných mien a vnútri viacslovných vlastných mien, pozri na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Správny názov rozprávky teda je O lenivom radcovi alebo Rozprávka o vysokých daniach.

 


Otázka z 21. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zdvojené názvy