Otázka:

Môžem učiteľa matematiky na vysokej škole nazvať pedagóg matematiky alebo musím použiť spojenie pedagóg v odbore matematiky či pedagóg v odbore matematika?

Heslá:

pedagóg matematiky, v odbore matematiky, matematika, učiteľ

Odpoveď:

V súčasnej jazykovej praxi sa slovo pedagóg používa aj v genitívnej väzbe s predmetom výučby podobne ako slovo učiteľ, t. j. učiteľ matematiky aj pedagóg matematiky. Vhodný ekvivalentom je aj spojenie vysokoškolský učiteľ matematiky.

Správna je aj genitívna väzba pedagóg v odbore matematiky, aj spojenie s takzvaným pomenovacím nominatívom pedagóg v odbore matematika. V jazykovej praxi sa pri jednoslovných názvoch odborov používa častejšie genitívna väzba, kým pri viacslovných názvoch sa uprednostňuje pomenovací nominatív, napr. pedagóg v odbore veda o stravovaní.


Otázka z 27. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pedagóg matematiky