Otázka:

Ako mám správne preložiť anglické slovo versioning do slovenčiny? Ide o ukladanie rozličných verzií jedného dokumentu. V slovenčine sa používajú výrazy verzovanie aj verziovanie, ale ja si myslím, že podoba verzovanie je čechizmus.

Heslá:

verzovanie, verziovanie, versioning

Odpoveď:

Podstatné meno verzovanie ani verziovanie zatiaľ nie sú spracované v lexikografických príručkách slovenského jazyka, obe podoby však zodpovedajú tvoreniu slov v slovenčine. Od podstatného mena verzia možno utvoriť sloveso verziovať s významom „vytvárať (a ukladať) rozličné verzie jedného dokumentu“. Súvisiace podstatné meno má podobu verziovanie. Podobne je to pri podstatnom mene porcia, slovese porciovať a podstatnom mene porciovanie.

Podoba verzovanie, ktorá sa v súčasnosti takisto používa v slovenských textoch, môže byť ovplyvnená češtinou (porov. verze – verzovat – verzování), ale aj v slovenčine máme podobne utvorené slová, napr. intarzia – intarzovaťintarzovanie, recenzia – rencenzovať – recenzovanie, fúzia – fúzovať – fúzovanie. Analogicky možno od podstatného mena verzia utvoriť sloveso verzovať a podstatné meno verzovanie.

Keďže podľa databáz Slovenského národného korpusu je v súčasnej jazykovej praxi frekventovanejší výraz verziovanie než verzovanie (približne 2 : 1), odporúčame Vám uprednostňovať túto rozšírenejšiu podobu.

 

            


Otázka z 13. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 21. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu verzovanie