Otázka:

Ako sa skloňuje slovo naturel? Údaje v príručkách na Vašej stránke si odporujú.

Heslá:

naturel, povaha

Odpoveď:

Neživotné podstatné meno mužského rodu naturel sa skloňuje podľa vzoru dub, ale v lokáli (6. páde) jednotného čísla má pádovú príponu -i ako vzor stroj o natureli. Takéto zmiešané skloňovanie majú podstatné mená cudzieho pôvodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na spoluhlásku l alebo r a vkladná samohláska pri skloňovaní nevypadáva, napr. hotel – v hoteli, panel – na paneli, tunel – v tuneli, originál – v origináli, seriál – v seriáli, server – na serveri, interiér – v interiéri, kontajner – v kontajneri.

            Informácie v slovníkoch a v Pravidlách slovenského pravopisu sprístupnených na našej stránke slovniky.juls.savba.sk si neodporujú. Odlišujú sa len v tom, že v lexikálnych príručkách – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Slovníku cudzích slov – sa uvádza iba prípona genitívu jednotného čísla, kým v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú pravopisnou príručkou, sa uvádzajú aj prípony lokálu jednotného čísla a nominatívu množného čísla.

 

            V časti Paradigmy podstatných mien, ktoré sa generujú z databázy Slovenského národného korpusu, sa uvádza informácia, že texty v korpuse sú v takej podobe, ako boli napísané a/alebo vydané, preto sa v dokladoch môžu vyskytnúť aj chyby, úryvky bez diakritiky, resp. tvary nesprávne vyhodnotené pri automatizovanej anotácii (upozornenie sa zobrazí po kliknutí na text „Viac informácií“).  V Paradigmách podstatných mien sa teda môžu vyskytnúť aj tvary, ktoré nezodpovedajú kodifikácii, ako je to v prípade tvaru o naturele namiesto o natureli. V budúcnosti Vám odporúčame riadiť sa sprístupnenými príručkami, a informácie v Paradigmách podstatných mien prijímať kriticky a overovať si ich v kodifikačných príručkách – v Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Slovníku súčasného slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu. 


Otázka z 01. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 04. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu naturel