Otázka:

Koľko slabík má slovo Bratislava? Ako môžem rozdeliť slovo Bratislava na konci riadka?

Heslá:

Bratislava, delenie slov, brati-slava, bra-tislava, bratisla-va

Odpoveď:

Slovo Bratislava má štyri slabiky: Bra-tis-la-va. Na konci riadka sa slová rozdeľujú na rozhraní morfém. K rozdeľovaniu na hranici slabík sa zvyčajne pristupuje tam, kde morfematický švík nie je zreteľný alebo si ho neuvedomujeme. Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013) možno zložené podstatné meno Bratislava rozdeliť na hranici morfém (zloženia) takto: Brati-slava. V prípade potreby však možno slovo Bratislava rozdeliť aj na hranici slabík, napr. Bra-tislava alebo Bratisla-va.


Otázka z 12. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 14. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bratislava