Otázka:

Meno Anička je domáca podoba mena Anna alebo je to zdrobnenina?

Heslá:

Anna, Anka, Anička, Anča, Hana, zdrobnenina

Odpoveď:

Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006), ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.juls.savba.sk, mená Anka aj Anička zdrobneniny mena Anna. Domácke podoby sú mená Hana, Anča, Anica, Anina, Anuľa, Hanuľa.


Otázka z 18. 10. 2016 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Anna