Otázka:

Ako treba používať spojku a/alebo? Ako máme rozumieť výrazu a/alebo vo formulácii: ... môžu štartovať v súťažiach riadených SŠZ len za podmienky, že poskytli sekretariátu SŠZ osobné údaje v rozsahu trvalé bydlisko a/alebo rodné číslo?

Heslá:

a, alebo, a/alebo, spojky, spojka, spojkový výraz

Odpoveď:

Problematikou používania spojkového výrazu a/alebo sa zaoberal PaedDr. Matej Považaj v článku Niekoľko poznámok o jazykovej úprave návrhov STN preberaných z iných jazykov v časopise Normalizácia v roku 2004. Z neho vyberáme niekoľko informácií: „V slovenčine môže mať spojkový výraz a/alebo svoje opodstatnenie iba vtedy, ak pri vymenovaní dvoch predmetov, dvoch vecí, dvoch javov, dvoch položiek, ktoré si na ilustráciu označíme písmenami A a B, platia až tri možnosti: možnosť A, možnosť B a možnosť A + B. Ak nejde o takú okolnosť, nie je správne používať spojkový výraz a/alebo, ale treba siahnuť buď za spojkou a, buď za spojkou alebo.“

 Dodávame, že výraz a/alebo sa v slovenčine nepoužíva vždy náležite, t. j. vo význame A a/alebo B = A alebo B, alebo A+B. Za predpokladu, že v texte, ktorý ste uviedli, sa použil spojkový výraz správne, formulácii treba rozumieť tak, že sekretariátu SŠZ treba poskytnúť tieto údaje: buď adresu trvalého bydliska, alebo rodné číslo, alebo adresu trvalého bydliska aj rodné číslo. Každú z uvedených troch možností možno považovať za splnenie podmienky. Ak sa od členov vyžaduje, aby uviedli adresu trvalého bydliska aj rodné číslo, namiesto výrazu a/alebo sa mala použiť iba spojka a (údaje v rozsahu trvalé bydlisko a rodné číslo). 


Otázka z 07. 11. 2016 bola zodpovedaná dňa 07. 11. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu a