Otázka:

Keď sa v úradnom liste odvolávam na nejaký zákon alebo paragraf, mám používať predložku „podľa“ alebo predložku „v zmysle“?

Heslá:

v zmysle, podľa

Odpoveď:

 

 

Z jazykového hľadiska možno vyjadriť spôsob predložkami podľa aj v zmysle. Predložka podľa je štylisticky neutrálna, čiže je použiteľná v každom type textu. Predložka v zmysle sa hodnotí ako knižný výraz, ktorý je charakteristický pre náučný, publicistický a administratívny štýl. V právnickom jazyku sa niekedy významovo rozlišujú predložky podľa v zmysle tak, že predložka podľa sa používa pri presnom citovaní legislatívneho textu a predložka v zmysle sa používa pri všeobecnom odvolávaní sa na nejaký zákon, vyhlášku a pod. Tieto významové odtienky sa však v lexikografických príručkách slovenského jazyka nezachytávajú. V úradnej korešpondencii, v ktorej sa odvolávate na zákon alebo na niektorý paragraf zákona, odporúčame uprednostňovať predložku podľa.


Otázka z 22. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu v zmysle