Otázka:

Často používame výrazy výchovno-vzdelávací, vedecko-výskumný, fyzicko-geografický, humánno-geografický, enviro-geografický. Píšeme ich správne?

Heslá:

zložené prídavné mená, Spojovník , vedecko-technický, česko-slovenský, bielo-červený, výchovno-vzdelávací, vedeckovýskumný, fyzickogeografický, humánnogeografický, environmentálnogeografický

Odpoveď:

 V slovenskom pravopise platí pri písaní zložených prídavných mien zásada, že ak je zložené prídavné meno odvodené z priraďovacieho skladu, spájajú sa jeho časti spojovníkom, napr. veda a technika → vedecko-technický, Česko a Slovensko → česko-slovenský, biela a červená (farba) → bielo-červený. Podobne aj z priraďovacieho skladu výchova a vzdelávanie tvoríme prídavné meno výchovno-vzdelávací. Zložené prídavné mená utvorené z určovacieho skladu (t. j. zo skladu, v ktorom jeden člen bližšie vymedzuje význam druhého člena) sa píšu bez spojovníka, napríklad vedecký výskum → vedeckovýskumný (pracovník),  fyzická geografia → fyzickogeografický, humánna geografia (t. j. geografia človeka)humánnogeografický,  environmentálna geografia environmentálnogeografický.


Otázka z 17. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu zložené prídavné mená