Otázka:

Ako je správne: učila som na Ekonomickej univerzite alebo vyučovala som na Ekonomickej univerzite?

Heslá:

učiť, vyučovať

Odpoveď:

 V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj v elektronickej podobe na www.slovnik.juls.savba.sk, sa môžete presvedčiť, že vo význame „pôsobiť ako učiteľ“ sú slovesá učiť aj vyučovať synonymá (pozri 4. význam slovesa učiť). Spojenia učila som na ekonomickej univerzite aj vyučovala som na ekonomickej univerzite sú správne. Upozorňujeme však, že samotné spojenie ekonomická univerzita nie je vlastným menom, iba druhovým označením typu univerzity a treba ho písať s malým začiatočným písmenom. Za vlastné meno sa považuje iba názov univerzity s určením sídla alebo s dedikačným prívlastkom, napríklad vyučovala som na Ekonomickej univerzite v Bratislave.


Otázka z 22. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu učiť