Otázka:

Ktorú podobu slova mám používať: teenager alebo tínedžer?

Heslá:

teenager, tínedžer

Odpoveď:

 Vo väčšine lexikografických príručiek na našej stránke www.slovnik.juls.savba.sk sa uvádzajú ako spisovné dve podoby podstatného mena –  pôvodná anglická podoba teenager aj adaptovaná podoba (prispôsobená slovenskému pravopisu) tínedžer. Odporúčame Vám uprednostňovať adaptovanú podobu slova tínedžer, ktorá je prirodzeným výsledkom procesu zdomácňovania cudzích slov v slovenčine. Podľa dostupných korpusových zdrojov je v súčasnosti podoba tínedžer v slovenských textoch oveľa frekventovanejšia než pôvodná anglická podoba.


Otázka z 09. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu teenager