Otázka:

Aký vzťah je medzi vidom a časom? Ako mám rozumieť formulácii v Morfológii slovenského jazyka, že aj nedokonavým vidom v minulom čase možno vyjadriť dokonavý dej?

Heslá:

čas, viď, dokonavý, nedokonavý

Odpoveď:

Kategória vidu a kategória času sú dva odlišné pojmy. Minulý čas sa v slovenčine tvorí od dokonavých slovies (napr. napísal som, prečítal som, uvaril som) aj od nedokonavých slovies (písal som, čítal som, varil som). Aj v minulom čase si sloveso zachováva svoj vid – dokonavými slovesami v minulom čase ako napísal, prečítal, uvaril sa vyjadruje činnosť dokonaná v minulosti a nedokonavými slovesami v minulom čase písal, čítal, varil sa vyjadruje činnosť, ktorá v minulosti prebiehala (neobsahuje informáciu, či sa táto činnosť v minulosti ukončila). Porovnajte napríklad vyjadrenia túto knihu som prečítal cez prázdniny Túto knihu som čítal cez prázdniny, ale nepodarilo sa mi ju dočítať.

Z vety Nevedeli, že som ten list čítal sa dozvedáme, že autor čítal list, nie či ho dočítal do konca. Informácia, že autor list prečítal do konca, môže vyplývať z kontextu, ale gramaticky ide pri tvare slovesa čítal jednoznačne o nedokonavý vid. Ak chce autor explicitne vyjadriť skutočnosť, že čítanie listu doviedol do konca, má na to k dispozícii dokonavý vid: Ale nikto nepovedal, že som ten list prečítal.

Takto chápeme aj formuláciu v Morfológii slovenského jazyka, na ktorú sa odvolávate, a to, že v niektorých kontextoch možno v slovenčine nedokonavým vidom vyjadriť aj dokonavý dej, lebo napríklad spojenie čítal som má širší význam a v niektorých kontextoch sa pri ňom nevylučuje ani vyjadrenie významu „prečítal som“. Ako však opäť zdôrazňujeme, takáto interpretácia je v niektorých prípadoch možná, ale nevyjadruje sa explicitne. Na druhej strane dokonavý vid vyjadruje vždy jednoznačne zavŕšenosť činnosti.


Otázka z 13. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu čas