Otázka:

Ako máme pomenovať osobu, ktorá je objektom supervízie? Môže to byť supervidant alebo supevizant?

Heslá:

supervízor, supervízia, supervidovať, supervidovaný

Odpoveď:

                           Pomenovania osoby, ktorá je objektom supervízie, v podobe supervidant či supervizant nie sú utvorené správne. Podstatné meno supervízia sa do slovenčiny i do angličtiny prevzalo z latinčiny. V angličtine sa osoba, ktorá vykonáva supervíziu (po anglicky supervision), pomenúva supervisor a osoba, ktorá podlieha supervízii,  je supervisee. Osobné podstatné meno supervisee je podľa našich zistení v angličtine pomerne nové a uvádza sa iba v niektorých novších anglických výkladových slovníkoch. Predtým sa v angličtine používalo dvojslovné pomenovanie supervised person supervised subject.

                      Slovenské ekvivalenty anglického výrazu supervisee nemožno utvoriť príponou cudzieho pôvodu -ant, lebo takto sa tvoria iba názvy osôb, ktoré činnosť vykonávajú, nie názvy osôb, ktoré sú objektom činnosti, napríklad maturant (kto maturuje), projektant (kto projektuje), ašpirant (kto ašpiruje), simulant (kto simuluje). Tak aj tvarom supervizant, resp. supervidant by sme získali opäť iba pomenovanie osoby, ktorá vykonáva supervíziu a pre ktorú sa slovenčine ujalo pomenovanie supervízor.

                   Od podstatného mena supervízia možno utvoriť sloveso supervidovať (podobne ako revízia – revidovať) aj trpné príčastie supervidovaný (napr. supervidovaná osoba) a spodstatnené prídavné meno supervidovaný (podobne ako nadriadený, predstavený).

                             Osobu, ktorá vykonáva supervíziu, teda nazývame supervízor a osobu, ktorá podlieha supervízii, Vám odporúčame nazývať supervidovaný, resp. supervidovaná.


Otázka z 27. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu supervízor