Otázka:

Je vhodné používať prídavné meno sociálny v spojeniach: mám bohatý sociálny život a žijem veľmi sociálne?

Heslá:

sociálny, sociálne, spoločenský

Odpoveď:

 

Odporúčame Vám prečítať si významy prídavných mien sociálny spoločenský v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV  slovnik.juls.savba.sk. Prídavné meno spoločenský sa v slovenčine používa vo viacerých významoch, ale iba vo význame „týkajúci sa ľudskej spoločnosti“ je jeho synonymom prídavné meno sociálny, napr. spoločenská/sociálna štruktúra, spoločenská/sociálna angažovanosť, spoločenské/sociálne vedy. Prídavné meno sociálny sa používa väčšinou v súvislosti s existenčnými potrebami ľudí a so spoločenskými pomermi. V súvislosti s pestovaním medziľudských kontaktov v bežnom živote Vám odporúčame používať prídavné meno spoločenský a príslovku spoločensky, napríklad mám bohatý spoločenský život alebo žijem veľmi spoločensky.


Otázka z 14. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu sociálny