Otázka:

Genitív jednotného čísla slova hybrid je hybrida alebo hybridu?

Heslá:

hybrid, hybridu, vzor dub

Odpoveď:

 

Popri primárnej prípone -a je v genitíve jednotného čísla pri vzore dub pomerne častá aj prípona -u (napr. zo stromu, do domu, do obchodu, z dokladu, z betónu, z piesku) a niekedy sa stretávame aj s dvojtvarmi, napr. roka/roku, kaktusa/kaktusu, autobusa/autobusu, lista/listu. O tejto problematike sa môžete viac dozvedieť z Morfológie slovenského jazyka, ktorej elektronickú verziu nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/. Genitívnu príponu -u pri vzore dub majú okrem iných aj mnohé cudzie slová, napr. textu, parlamentu, intervalu, festivalu. Príponu -u má v genitíve jednotného čísla aj cudzie neživotné podstatné meno mužského rodu hybrid – hybridu. Prípona genitívu jednotného čísla sa spravidla uvádza pri podstatných menách aj v slovníkoch slovenského jazyka. Pri slove hybrid sa uvádza prípona -u, o čom sa môžete presvedčiť aj v lexikografických príručkách na stránke slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 23. 07. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 04. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu hybrid