Otázka:

Ako je správne: Hokejisti skončili desiaty alebo desiati?

Heslá:

radové číslovky, desiaty/desiati, piaty/piati, šiesty/šiesti, deviaty/deviati

Odpoveď:

 

Radové číslovky sa skloňujú ako prídavné mená podľa vzoru pekný alebo cudzí (číslovka tretí). Tomu zodpovedá aj tvar radovej číslovky desiaty v spojení náš reprezentant skončil desiaty. Ak na desiatom mieste skončí skupina športovcov, napríklad nejaký tím, vyjadruje sa to radovou číslovkou v nominatíve množného čísla desiati (podobne ako skončili sme prví, druhí, tretí, štvrtí...). V slove desiati je pred príponou -i  tvrdá spoluhláska t, čiže radová číslovka desiati sa tvrdou výslovnosťou [desiati] odlišuje od nominatívu základnej číslovky desať – desiati (chlapci), ktorá sa vyslovuje mäkko [desiaťi]. Vo vete Hokejisti skončili desiati (na desiatom mieste) sa píše radová číslovka v tvare desiati s mäkkým -i, ale vyslovuje sa tvrdo. Tvrdá spoluhláska t sa vyslovuje aj v radových číslovkách (skončili) piati, šiesti, deviati. Na porovnanie v nominatíve množného čísla sa tvrdo vyslovujú aj tvary prídavného mena pekný a ostatných prídavných mien, ktoré sa zaraďujú do tohto vzoru, teda pekní, krásni, neumytí, vysmiati (hokejisti).


Otázka z 08. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu radové číslovky