Otázka:

Keď si žena uvádza pri mene pracovnú pozíciu, má písať sekretárka alebo sekretár?

Heslá:

sekretár, sekretárka, pracovné pozície a funkcie

Odpoveď:

 

Z jazykového hľadiska, ale aj spoločensky sa v súčasnosti považuje za náležité uvádzať v súvislosti so ženami názvy ich funkcií a pracovných pozícií v ženskom rode, teda riaditeľka PhDr. Oľga Lauková, PhD; vedúca oddelenia Mgr. Katarína Šmelková a sekretárka Adriana Barthová, aj Adriana Barthová, sekretárka.

Mužský rod sa používa v slovenčine ako zástupný tam, kde nie je jednoznačne uvedené, či ide o muža alebo o ženu. Napríklad v inzeráte prijmeme pracovníka do učtárne (myslia sa pritom muži aj ženy) alebo vo vyjadrení študenti budú platiť viac za vzdelanie (týka sa to tak študentov, ako aj študentiek). Aj v predtlačených formulároch sa používa zástupný mužský rod, napríklad riaditeľ:..................; vedúci oddelenia:....................

Čo sa týka snahy niektorých žien uvádzať si pri mene mužskú podobu názvu pracovnej pozície sekretár, môže byť spôsobená aj tým, že v minulosti sa pri ženskej podobe sekretárka asociovala menej náročná náplň práce, kým pri mužskej podobe sekretár si ľudia zvyčajne predstavovali úradníka vo vyššej funkcii – tajomníka. Toto významové rozlíšenie však nemá oporu v lexikografickom spracovaní slov sekretár – sekretárka, o čom sa môžete presvedčiť aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ.  Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 03. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sekretár