Otázka:

V maturitnom teste bola otázka Napíšte pravopisne správne vzťahové prídavné meno odvodené od vlastného podstatného mena Riman v tvare nominatívu singuláru. Aká je správna odpoveď?

Heslá:

Rím, rímsky, Riman

Odpoveď:

 

 

V slovenčine sa od obyvateľských mien utvorených od názvov miest a obcí prídavné mená netvoria. V súvislosti s obyvateľmi spravidla používame vzťahové prídavné mená utvorené od toponým (zemepisných názvov). Napríklad od pomenovania mesta Bratislava sa tvorí prídavné meno bratislavský, ktoré sa používa nielen vo vzťahu k samotnému mestu, ako napríklad bratislavské ulice, bratislavský rožok a pod., ale aj vo vzťahu k obyvateľom Bratislavy, Bratislavčanom, napríklad bratislavský prízvuk, bratislavská nadutosť.

            Maturanti dostali zadanie Napíšte pravopisne správne vzťahové prídavné meno odvodené od vlastného podstatného mena Riman v tvare nominatívu singuláru. Tomuto zadaniu nezodpovedá riešenie v podobe rímsky, lebo prídavné meno rímsky sa síce používa aj v spojeniach ako rímsky nos (t. j. nos typický pre Rimanov) alebo rímsky naturel (typické povahové črty Rimanov), ale toto vzťahové prídavné meno nie je utvorené od vlastného podstatného mena Riman, ale od názvu mesta Rím. Vzťahové prídavné meno utvorené od obyvateľského mena Riman by muselo mať v slovenčine podobu rimanský. Takéto prídavné meno sa však v slovenčine bežne nepoužíva, a preto sa neuvádza ani v slovenských lexikografických príručkách.

            Vzhľadom na uvedené skutočnosti považujeme formuláciu otázky v maturitnom teste za nesprávnu a zavádzajúcu a pri vyhodnocovaní testu by sa nemala brať do úvahy.


Otázka z 22. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Rím