Otázka:

Ako sa správne tvorí trpné príčastie? Zaujímajú ma tvary trpného príčastia od slovies odrieť, odrať, nažrať, prebrať, zaodiať.

Heslá:

trpné príčastie

Odpoveď:

 

 

Opis tvorenia trpného príčastia v slovenčine je pomerne zložitý. Tvorenie sa totiž odvíja od slovesných vzorov, ktorých je v slovenčine 14 a ktoré sa zaraďujú podľa prézentnej prípony do siedmich tried. Záleží aj na tom, či ide o predponové sloveso alebo o sloveso bez predpony. Napríklad od bezpredponového slovesa drieť sa tvorí iba trpné príčastie drený, ale pri predponovom slovese odrieť je dvojtvar odrený/odretý. Podrobne sa môžete s tvorením trpného príčastia oboznámiť v Morfológii slovenského jazyka (1966) na internetovej stránke www.juls.savba.sk/edielamsj/msj-lq.pdf (s. 495 – 500).  

Väčšina používateľov slovenského jazyka tvorí tvary trpného príčastia intuitívne alebo sa v prípade neistoty pozrie do príručiek slovenského jazyka, ako je Krátky slovník slovenského jazyka, Pravidlá slovenského pravopisu a Slovník súčasného slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. V uvedených príručkách sa pri predponových slovesách, na ktoré sa spytujete, uvádzajú  dvojtvary trpného príčastia, čiže  odrieť – odrený/odretý, odrať – odraný/odratý, nažrať – nažraný/nažratý, prebrať – prebraný/prebratý.  Pri slovesách zaodiať zaodieť sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka v heslovej stati uvádza trpné príčastie v rámci dokladových spojení, a to v spojení príroda zaodiata, zaodetá do zimného rúcha (zapísané z-iata, z-etá). V Morfológii slovenského jazyka sa slovo zaodiaty uvádza medzi prídavnými menami. Odporúčame Vám preto používať slová zaodiaty i zaodetý iba v tejto podobe.


Otázka z 20. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu trpné príčastie