Otázka:

Môj nastávajúci má priezvisko Paľov. Môžem po vydaji používať priezvisko Paľová?

Heslá:

prechyľovanie, -ová, Paľov, Paľovová

Odpoveď:

 Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2000, s. 128, textová časť je dostupná na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf) od mužských priezvisk slovanského pôvodu zakončených na -ev alebo -ov sa ženské priezviská tvoria tak, že prípona -ová sa pridáva k celému mužskému priezvisku ako pri domácich priezviskách tohto typu, napr. Malcev –Malcevová, Stojanov – Stojanovová, Stojkov – Stojkovová. Podobne sa tvorí ženské priezvisko od mužského priezviska Paľov – Paľovová.

 Z jazykového hľadiska je toto jediný správny spôsob tvorenia ženského priezviska  od mužského priezviska zakončeného na -ov.  Na otázku, či na slovenských matrikách môžu za nejakých okolností (napr. na základe rodinného úzu) zapísať neveste priezvisko aj v podobe Paľová (ktorá zodpovedá mužskému priezvisku Paľo), by Vám vedeli odpovedať na niektorom slovenskom matričnom úrade.

 

 


Otázka z 10. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 10. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 18 odpovedí k heslu prechyľovanie