Otázka:

V diktáte som napísal „zjavili sa dvanásti obry a splnili mu každé želanie“. Mám to správne?

Heslá:

obor, obri, obry

Odpoveď:

 

Pomenovanie rozprávkovej bytosti obor je životné podstatné meno mužského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru „chlap“. Môžete sa o tom presvedčiť aj v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. V spojení zjavili sa dvanásti obri a splnili mu každé želanie má nominatív množného čísla podstatného mena obor pádovú podobuobris mäkkým i.

 

Podstatné meno obor sa používa aj ako neživotné podstatné meno na pomenovanie veľkej veci. Napríklad veľké lietadlá môžeme nazvať lietajúce obry alebo kovové obry. Ani v takomto prípade však nemožno utvoriť spojenie dvanásti obry, ale iba dvanásť (kovových) obrov (zatienilo nebo).

 


Otázka z 24. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu obor