Otázka:

Ako máme preložiť v softvéri elektronického bankovníctva anglické slovo help? Je správny výraz nápoveda?

Heslá:

nápoveda, napovedať, napovedač, napovedateľ, pomocník

Odpoveď:

 

V kontexte spisovnej slovenčiny je slovo nápoveda bohemizmus, ktorý nezodpovedá spôsobu tvorenia slov v slovenčine. V slovenčine máme síce sloveso napovedať (dokonavé i nedokonavé)s významom „naznačiť, naznačovať, signalizovať“, keby sme však chceli od neho utvoriť pomenovanie osoby, dospeli by sme zrejme k tvaru napovedač, resp. napovedateľ (na pomenovanie veci by pripadala do úvahy iba podoba napovedač). Tieto slová sa neuvádzajú v súčasných lexikografických príručkách slovenského jazyka a v jazykovej praxi sa s nimi takmer nestretávame.

 

V textoch softvérových aplikácií sa v slovenčine podľa anglického výrazu help zaužívalo pomenovanie príkazu pomoc, resp. novšie aj pomocník. Tieto výrazy sú presným prekladom anglického slova help a lepšie vystihujú podstatu danej funkcie než český podstatne voľnejší preklad nápověda. Slovenské pomenovania funkcie pomoc pomocník a české pomenovanie nápověda sú príkladom toho, že slovenská a česká terminológia sa môže niekedy podstatne odlišovať, aj keď ide o príbuzné jazyky. Z uvedených dôvodov Vám odporúčame aj v elektronickom bankovníctve používať namiesto nespisovného výrazu nápoveda spisovné výrazy pomocalebo pomocník.

 


Otázka z 26. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu nápoveda