Otázka:

Je slovo medieválny spisovné? Je aj podoba medievistika spisovná?

Heslá:

medievalistika, medieválny

Odpoveď:

 

Pri príprave heslára a následnom koncipovaní hesiel medievalistikamedieválny do 2. zväzku Slovníka slovenského jazyka v roku 1960 (podľa dokladov z kartotéky) autori vychádzali z podoby prídavného mena medieválny uvedenej v Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1940. Podoba medieválny sa do spomenutého vydania Pravidiel slovenského pravopisu dostala na základe vtedajšieho úzu v príslušnej vednej oblasti. Podstatné mená s príponou -istika sa v slovenčine tvoria nielen od podstatných mien (ako v prípade dvojice archív – archivistika), ale aj od prídavných mien, napr. orientalistika, regionalistika, amerikanistika, afrikanistika. Podoba so základom medieval- sa používa nielen v slovenčine, ale aj v iných jazykoch (v češtine /porov. heslá medieval, medievalizmus, medievalista, medievalistika, medievální, medievalový v 3. zväzku Slovníka spisovného jazyka českého/, v nemčine, taliančine, angličtine atď.). Z jazykového hľadiska nemožno vylúčiť ani podobu medievistika, ktorá sa na základe frekvencie výskytu a odporúčania odborných konzultantov z príslušnej vednej oblasti môže akceptovať ako variantná podoba pri príprave 3. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka.

 


Otázka z 18. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu medievalistika