Otázka:

Správne je oddelenie kontrol, kontrôl alebo kontról? Ako sa tvorí genitív množného čísla od podstatného mena kontrola a prečo?

Heslá:

kontrola, kontroly

Odpoveď:

 

Podstatné meno ženského rodu kontrola sa skloňuje podľa vzoru žena. V genitíve množného čísla má podľa platnej kodifikácie podobu kontrol (porov. heslo kontrola v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk).

 

Genitív množného čísla podstatných mien vzoru žena sa tvorí zvyčajne nulovou príponou tak, že posledná slabika tvarotvorného základu sa predlžuje (hodina – hodín, slza – sĺz, noha – nôh, choroba – chorôb). Posledná slabika tvarotvorného základu podstatného mena kontrola sa však v genitíve množného čísla nepredlžuje rovnako ako pri mnohých ďalších podstatných menách cudzieho pôvodu zakončených na -ola, napríklad gondola – gondol, kapitola – kapitol, metropola – metropol, parabola – parabol, patrola – patrol atď.

 

V názve, ktorý ste uviedli, je vhodnejšie použiť slovo kontrola, ktorým sa vyjadruje oblasť činnosti oddelenia, v jednotnom čísle, teda v podobe oddelenie kontroly.

 


Otázka z 27. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kontrola