Otázka:

Akými kodifikačnými zmenami prešiel slovenský pravopis od roku 1940? Kedy sa menil pravopis slova smena na zmena? Kde to môžem zistiť?

Heslá:

smena, smenový, zmena, zmenový.

Odpoveď:

 

O úpravách slovenského pravopisu po roku 1940 sa môžete dočítať v úvode Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1953 a v ďalších vydaniach (1957, 1962, 1963, 1964, 1965). Vo všetkých uvedených vydaniach počnúc rokom 1957 sa pretláčal Úvod k vydaniu z roku 1953, v ktorom sa zachytili zmeny oproti vydaniu pravidiel z roku 1940, aj pomerne rozsiahle Poznámky k zrevidovanému vydaniu z roku 1957, ku ktorým pribúdali poznámky k ďalším vydaniam. Do neskorších vydaní po roku 1965 sa už tieto materiály nezaraďovali, uvádzal sa v nich iba stručný prehľad najzávažnejších zmien v doslove.

Dôslednejšie uplatňovanie zásady, aby písaná podoba slova zodpovedala zvukovej podobe, viedlo okrem iného aj k zavedeniu pravidla o písaní predpôn s-, z- zo- podľa výslovnosti (okrem niekoľkých výnimiek) už v roku 1953. Jedna z posledných výnimiek (písanie slov smena, smenový so s) sa zrušila už v roku 1991, keď sa kodifikovali pravopisné podoby zmena, zmenový.

 


Otázka z 11. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu smena