Otázka:

Kedy sa píše v slovenčine slovo internet s veľkým začiatočným písmenom? Platia o jeho písaní rovnaké pravidlá ako v češtine?

Heslá:

internet

Odpoveď:

 

Podľa internetovej jazykovej príručky Ústavu pro jazyk český AV ČR sa v češtine odlišuje pomenovanie celosvetovej informačnej siete, ktoré sa podľa českého pravopisu hodnotí ako vlastné meno a píše sa s veľkým začiatočným písmenom, t. j. Internet, a pomenovanie komunikačného média – prepojenej počítačovej siete internet, ktoré sa hodnotí ako všeobecné podstatné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom. Aj v slovenskom pravopise platí zásada, že vlastné mená sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. V slovenčine sa však slovo internet nepovažuje za vlastné meno a píše sa s malým začiatočným písmenom. Nejde totiž o pomenovanie právnickej osoby ani o obchodnú značku produktu (porov. kapitolu Písanie veľkých písmen v Pravidlách slovenského pravopisu, 2013). V súčasnosti sa pojem internet definuje ako decentralizovaný, verejne dostupný globálny systém vzájomne prepojených počítačových sietí a podľa slovenského pravopisu ide o všeobecné podstatné meno, ktoré sa píše s malý začiatočným písmenom bez ohľadu na to, či sa ním pomenúva celosvetová informačná a komunikačná sieť alebo prepojené počítačové siete, či služby umožňujúce prístup k digitalizovaným informáciám a pod.

 


Otázka z 09. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu internet