Otázka:

Ktoré prídavné meno je správne: fotovoltický alebo fotovoltaický? Ja si myslím, že fotovoltaický, lebo fyzik sa volal Volta.

Heslá:

fotovoltický článok, fotovoltický, fotovoltaický, fotoelektrický, volt, voltový, Volta, Voltov, voltovský, voltaický

Odpoveď:

 Keďže prvý fotovoltický článok bol vyrobený v USA, stretávame sa dnes v jazykovej praxi s dvoma pravopisnými podobami prídavného mena, a to s domácou podobou fotovoltický aj s adaptovanou podobou anglického výrazu photovoltaic (t. j. prispôsobenou slovenskému pravopisu) fotovoltaický. V starších anglicko-slovenských technických prekladových slovníkoch sa anglické prídavné meno photovoltaic prekladalo ako fotoelektrický. Neskôr sa u nás začalo používať prídavné meno fotovoltický utvorené v slovenčine rovnakým spôsobom ako anglické pomenovanie photovoltaic v angličtine, a to z prvej časti gréckeho pôvodu foto- a z prídavného mena odvodeného od pomenovania jednotky elektrického napätia volt (podľa talianskeho fyzika A. Voltu), ktoré má v slovenčine podobu voltový, resp. voltický. Prídavné meno fotovoltický nájdete aj v slovenských slovníkoch cudzích slov. Analogicky anglickému podstatnému menu photovoltaics zodpovedá v slovenčine podstatné meno fotovoltika, ktoré je utvorené podľa zásad tvorenia slov v slovenčine. Preto Vám odporúčame používať spomínané termíny v pravopisnej podobe voltický (článok, panel, jav...), fotovoltický (článok, fotovoltická elektráreň, fotovoltické zariadenie...) a fotovoltika. Argument, s ktorým sa občas stretávame, že druhá časť slov fotovoltaický fotovoltaika nesúvisí s fyzikálnou jednotkou volt, ale s menom fyzika, ktoré má v nominatíve podobu Volta, neobstojí. Od priezviska Volta možno v slovenčine utvoriť iba privlastňovacie prídavné meno Voltov a vzťahové prídavné meno voltovský, ale nie slovo voltaický. Ide tu teda čisto o otázku, či uprednostniť podobu prevzatú z angličtiny, alebo pôvodnejšiu podobu utvorenú na domácej pôde, ktorá má oporu aj v lexikografickom spracovaní.

 


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu fotovoltický článok