Otázka:

Ako znie súhrnné pomenovanie príslušníkov jednej rodiny od priezviska Pršancovci? Aký tvar má toto priezvisko v spojení so slovom manželia? Aký tvar má toto spojenie v datíve?

Heslá:

Pršanec – Pršancovci

Odpoveď:

Súhrnné pomenovanie príslušníkov jednej rodiny sa v spisovnej slovenčine tvorí pridaním prípony -ovci, napr. Pršanec – Pršancovci (podoba Pršancoví je nesprávna). V spojení so slovom manželia je správna podoba manželia Pršancovci, v datíve je tvar manželom Pršancovcom. 


Otázka z 07. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pršanec – Pršancovci