Otázka:

Ako je správne: fiskálna pokladnica alebo fiškálna pokladnica? V zákone č. 289/2008 o registračných pokladniciach sa uvádza prídavné meno fiskálny so s.

Heslá:

fiškálny, fiškus, fiškálna pokladnica

Odpoveď:

 

V slovenčine máme iba prídavné meno fiškálny v pravopisnej podobe so š s významom „zameraný na záujmy štátu, štátnej pokladnice“, resp. „súvisiaci so štátnou pokladnicou, s plánmi príjmov a výdavkov štátu“. Toto slovo má pôvod v latinskom slove fiscus, ktoré sa používalo v latinčine v niekoľkých významoch, a to 1. „kôš“, 2. „kôš na peniaze, pokladnica“, 3. „štátna pokladnica“. Do slovenčiny sa latinské slovo fiscus prevzalo v podobe fiškus, teda so spoluhláskou š. Podobne sa menilo v slovenčine na š aj pri preberaní iných cudzích slov s pôvodnými spoluhláskovými skupinami sk, sp, st, napríklad paškál, škapuliar, škatuľa, škola, špeciálny, štatistika, štatút atď. Slovo fiškus sa v slovenčine v minulosti používalo najprv ako neživotné podstatné meno s významom „štátny majetok, erár; štátna pokladnica“ a od neho sa utvorilo prídavné meno fiškálny. Táto podoba so š má u nás dlhú tradíciu, uvádza sa už v Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1931 a nájdete ju aj v súčasných kodifikačných príručkách spisovnej slovenčiny – v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj v Pravidlách slovenského pravopisu (prístupné sú aj na našej stránke www.juls.savba.sk). Vzhľadom na to, že oficiálny jazykový prejav má zodpovedať spisovnej slovenčine, odporúčame Vám používať termíny ako fiškálna tlačiareň,  fiškálna pamäť a fiškálna pokladnica v takejto grafickej podobe zodpovedajúcej slovenskému pravopisu, a to aj napriek tomu, že v zákone č. 289/2008 o registračných pokladniciach sa nesprávne uvádza prídavné meno fiskálny so s.

 


Otázka z 24. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu fiškálny