Otázka:

Podľa čoho jazykovedci vyberajú nové cudzie slová, ktoré sa zaradia do spisovnej slovenčiny?

Heslá:

event, outfit, styling, malvér, cudzie slová

Odpoveď:

 V prvom rade si treba uvedomiť, že proces preberania cudzích slov do našej slovnej zásoby nie je taký regulovaný, ako si mnohí používatelia slovenského jazyka predstavujú. Cudzie slová sa preberajú do slovenčiny väčšinou z potreby pomenovať niečo (novú vec alebo jav), na čo zatiaľ v slovenčine nemáme názov. Ide najmä o odborné výrazy, ktoré si ako prví osvoja odborníci.

 V iných oblastiach, napríklad v publicistike, je preberanie cudzích slov motivované často aj snahou o ozvláštnenie jazykového prejavu (to znamená, že sa častejšie preberajú aj výrazy, ktoré majú v slovenčine dostatok výstižných ekvivalentov, ako napríklad event (podujatie, udalosť), outfit (oblečenie), styling (úprava), sporting day (športový deň).

 Niekedy sa preberajú cudzie slová aj z prestížnych dôvodov, keď chce autor rečového prejavu pôsobiť dojmom svetovosti.

 Jazykovedci k cudzím slovám zaujímajú hodnotiaci postoj väčšinou až vtedy, keď sa tieto výrazy uchytia v slovenčine a začnú sa vo väčšej miere používať, predovšetkým vtedy, keď sa majú zaradiť do odbornej terminológie (v terminologických komisiách pôsobia okrem odborníkov z danej oblasti aj jazykovedci). Niekedy upozornia na skutočnosť, že v danom alebo v podobnom význame sa už používa v slovenčine iné pomenovanie alebo že by bolo možné utvoriť domáci termín (napríklad prekladom). Pri preberaní cudzích slov sa snažia, aby sa cudzí výraz dostal do terminológie v podobe, ktorá sa môže dobre začleniť do slovenského jazyka (aby bolo možné termín skloňovať, spájať či odvodzovať od neho iné slová).

 Druhá príležitosť zaujať hodnotiaci postoj k väčšiemu súboru cudzích slov je ich lexikografické spracovanie do slovníkov. Cudzie slová, ktorých používanie v slovenčine možno doložiť príkladmi z jazykovej praxe, sa spracúvajú do slovenských slovníkov cudzích slov (preto je dôležité mať poruke vždy najnovšie vydanie, ktoré obsahuje aj nové prevzaté slová). Do Slovníka súčasného slovenského jazyka (A – G, 2006; H – L, 2011; M – N, 2015) sa zaraďujú iba tie cudzie slová, ktoré sa v slovenčine používajú častejšie. Väčšina z nich už bola predtým spracovaná v slovníkoch cudzích slov. Napríklad v heslári Slovníka súčasného slovenského jazyka M – N sa uvádzajú výrazy ako megastar, mixzóna a pod., ktoré už boli  spracované v Slovníku cudzích slov (2005, nájdete ho aj na našej stránke slovnik.juls.savba.sk), alebo vo Veľkom slovníku cudzích slov z r. 2008. Z doteraz nespracovaných výrazov sa do slovníka zaradili napríklad substantíva mailing a malvér. Niektoré nové cudzie slová, ktoré by bolo vhodné zaradiť do slovenských slovníkov ako spisovné výrazy, ale ešte nie sú v slovníkoch spracované, by ste zrejme našli v príspevkoch uverejnených v časopise Kultúra slova (www.juls.savba.sk/ediela/ks/), predovšetkým v rubrikách Z nových výrazov, Spytovali ste sa alebo Rozličnosti.

 


Otázka z 21. 05. 2012 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu event